|

Орон нутгийн хурлын сонгуулийн тойрогт нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо

saikhnaa 2016/03/30 391 0

Орон нутгийн хурлын сонгуулийн тойрогт нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо

 

Аймгийн аудитын газар Сонгуулийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.3 –т "Орон нутгийн хурлын сонгуулийн тухайд төрийн аудитын дээд байгууллагаас тогтоосон жишигт нийцүүлэн аймаг, нийслэл дэх төрийн аудитын салбар байгууллага нь тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх орон нутгийн хурлын сонгуулийн тойрогт нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг санал авах өдрөөс 90-ээс доошгүй хоногийн өмнө тогтооно.” гэж заасны дагуу нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг хуулийн хугацаанд нь тооцон гаргаж, аймгийн ИТХ-д хүргүүллээ. Мөн энэ талаар аймгийн орон нутгийн телевизүүдэд мэдээллийг өгөөд байна.

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуулийн зардлыг нам эвслээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг 203.2 сая төгрөгөөр, нэр дэвшигчдийн зарцуулах зардлын дээд хэмжээг сумын сонгогчийн болон өрхийн тоо, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнээс хамаарч 8.5-17.0 сая төгрөгөөр тогтоолоо.

Сонгуулийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.6, 45 дугаар зүйлийн 45.7, 47 дугаар зүйлийн 47.10 дахь заалтуудыг нам, эвсэл, нэр дэвшигч хэрэгжүүлэхдээ энэ тогтоосон сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг баримтална.

Санал болгох

Сэтгэгдэл

top